99,9% Klientów poleca PEPI (2 669 zweryfikowanych ocen)
99,9% Klientów poleca PEPI (2 669 zweryfikowanych ocen)

Konkurs na nazwę kolekcji

Pepi to firma, która powstała z miłości do dzieci i potrzeby tworzenia unikatowych rzeczy, które oprócz radości, będą funkcjonalne i bezpieczne. Proces projektowania zawsze wiąże się z czasem. Wzór, wybór materiałów to tylko niektóre z elementów powstawania kolekcji.

W odpowiedzi na potrzeby naszych najmłodszych klientów i ich mam oraz chęcią wzbogacenia naszego asortymentu, powstała nowa kolekcja. Piękny wzór z uroczymi zwierzątkami, wykończony velvetem przywodzi na myśl pozytywne emocje : radość i szczęście. Miękki materiał w połączeniu z uroczym designem doskonale prezentuje się na rożkach, kokonach, kocykach, poduszeczkach, rogalach czy rogalach do karmienia.

W całym procesie powstawania kolekcji niezastąpieni są rodzice, którzy oprócz “testowania” z dziećmi produktów, mają najlepsze pomysły na nazwę. W tym przypadku nie może być inaczej !

Zapraszamy osoby zainteresowane do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania jest kocyk z poduszeczką. Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU

Z DNIA 28.12.2022

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest Domy Am7 Sp. z o.o, z siedzibą w Lublinie ul. Rusałka 11, 20-103 Lublin
(zwany dalej „Organizatorem”).
Fundatorem nagrody jest Organizator.
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
Konkurs jest prowadzony na stronie “Pepi – dzieci otulone miłością” (zwanej dalej “Fanpage”) oraz Instagramie Pepi_Polska
Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook lub Instagram

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
§ 3. NAGRODA

W Konkursie przewidziano jedną nagrodę – dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
Nagrodą komplet :poduszeczka i kocyk z najnowszej kolekcji
Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Pepi – dzieci otulone miłością
Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook i Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/pepiszyjemydladziecikokonyrozkikocykiotulacze i Pepi_Polska
Konkurs trwa od dnia 12.01.2023 godz. 15:00 do 20.01.2023 do godz. 00:00
§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a. Napisanie w komentarzu propozycji nazwy nowej kolekcji

b. Wskazanie osoby, która jest mamą,

c. Będzie nam miło jeżeli podzielisz się tą informacją udostępniając ją na swoim profilu

d ) Super jeżeli polubisz nasz profil, aby być na bieżąco również z wynikami konkursu

Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem Pepi -dzieci otulone miłością oraz na Instagramie Pepi_Polska
§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu, a także na podstawie kryterium którym będzie największe zaangażowanie.
Spośród komentarzy Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie Pepi -dzieci otulone miłością zwaną FanPage
Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 72 h godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – Pepi -dzieci otulone miłością wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko

b. adres korespondencyjny

c. numer telefonu

d. adres mailowy

Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora jako przesyłka na adres wskazany przez Uczestnika.
§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook i Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka i Instagram;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka Instagram kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook i Instagram

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook i Instagram.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebookai Instagram
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
§ 9. PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.12.22. i obowiązuje do 09.01.2023 roku.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.